Terms of use TattooContact

Preambuła

Ogólne warunki sprzedaży opisane poniżej wyszczególniają prawa i obowiązki FC Consulting i jego klienta w kontekście sprzedaży jego usług.

Każda usługa wykonana przez FC Consulting oznacza zatem pełną akceptację przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 1 – Zasady


Te ogólne warunki dotyczą usług świadczonych między profesjonalistami (usługodawcą / kupującym).

Te ogólne warunki wyrażają całość zobowiązań stron. Stanowią one jedyną podstawę stosunków handlowych między stronami iw tym sensie uznaje się, że kupujący je akceptuje bez zastrzeżeń.

Te ogólne warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami, w szczególności nad wszystkimi ogólnymi warunkami zakupu. Dotyczą one, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, wszystkich usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz nabywców tej samej kategorii.

Usługodawca i kupujący zgadzają się, że te ogólne warunki regulują wyłącznie ich relacje. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji ogólnych warunków.

Będą obowiązywać, jak tylko zostaną umieszczone w Internecie.

W przypadku braku warunku świadczenia usług uznaje się, że regulują go organy celne obowiązujące w sektorze sprzedaży na odległość, którego przedsiębiorstwa mają siedzibę główną we Francji.

Ogólne warunki sprzedaży są przekazywane każdemu kupującemu, który o to poprosi, w celu umożliwienia mu złożenia zamówienia.

Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych klauzul w niniejszym dokumencie na podstawie negocjacji z nabywcą poprzez ustanowienie specjalnych warunków sprzedaży.

Usługodawca może ponadto ustanowić kategoryczne ogólne warunki sprzedaży, stanowiące odstępstwo od tych ogólnych warunków sprzedaży, w zależności od rodzaju rozważanego nabywcy, zgodnie z kryteriami, które pozostaną obiektywne. Kupujący, którzy spełniają te kryteria, będą podlegać kategorycznym ogólnym warunkom sprzedaży.

Te ogólne warunki sprzedaży obowiązują do 31 grudnia 2025 r.

Artykuł 2 – Treść


Celem niniejszych warunków ogólnych jest określenie praw i obowiązków stron w związku ze sprzedażą online usług oferowanych nabywcy przez usługodawcę. Dotyczą one następujących usług: Doradztwo i widoczność online.

Warunki te dotyczą wyłącznie usług świadczonych we Francji dla nabywców znajdujących się na terytorium Francji. W przypadku każdej usługi wykonanej poza Francją lub dla nabywcy znajdującego się poza Francją należy zgłosić uzyskanie określonej oferty.


Artykuł 3 – Nakaz


Kupujący składa zamówienie online, z katalogu online i za pomocą formularza na stronie.

Aby zamówienie zostało zatwierdzone, kupujący musi zaakceptować, klikając w miejscu wskazanym na stronie niniejsze ogólne warunki. Jego akceptacja spowoduje wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem od dostawcy, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Płatność odbywa się za pomocą paska (bezpieczna płatność cb), paypal lub przelewem bankowym.

Każde zamówienie oznacza akceptację cen i opisów oferowanych usług.

W niektórych przypadkach, w szczególności brak płatności, nieprawidłowy adres lub inny problem na koncie kupującego, usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania zamówienia kupującego do czasu rozwiązania problemu.

Jeśli usługi nie można wykonać, kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

Następnie zostanie anulowane zamówienie na tę usługę i możliwy będzie jej zwrot, a reszta zamówienia pozostanie wiążąca i ostateczna.

Artykuł 4 – Podpis elektroniczny


Dostarczenie przez Internet danych bankowych kupującego i ostateczna walidacja zamówienia będą dowodem umowy kupującego i będą warte:

– kwalifikowalność kwot należnych w ramach zamówienia;

– podpis i wyraźna akceptacja wszystkich przeprowadzonych operacji.

W przypadku nieuczciwego wykorzystania danych bankowych, kupujący jest proszony, jak tylko takie wykorzystanie zostanie zauważone, o skontaktowanie się z.


Artykuł 5 – Potwierdzenie zamówienia


Informacje o umowie zostaną potwierdzone pocztą elektroniczną najpóźniej na początku świadczenia usług, na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia.


Artykuł 6 – Dowód transakcji


Skomputeryzowane rejestry przechowywane w systemach komputerowych usługodawcy w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa będą uważane za dowód komunikacji, zamówień i płatności dokonywanych między stronami. Archiwizacja zamówień i faktur odbywa się na niezawodnym i trwałym nośniku, który można przedstawić jako dowód.


Artykuł 7 – Informacje o usługach


Usługi regulowane niniejszymi warunkami ogólnymi to te, które pojawiają się na stronie internetowej usługodawcy i są wskazane jako realizowane przez usługodawcę lub pod jego kontrolą. Są oferowane w zależności od dostępności usługodawcy.

Usługi są opisane i przedstawione z największą możliwą dokładnością. Jeśli jednak wystąpiły błędy lub przeoczenia w tej prezentacji, dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

Artykuł 8 – Cena


Obliczenie
O ile nie uzgodniono inaczej, cena usług jest ustalana na podstawie liczby i doświadczenia wymaganego personelu, wymaganego poziomu umiejętności i odpowiedzialności; stawki godzinowe są okresowo aktualizowane. Koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania poniesione w związku z wykonaniem usług będą również, w stosownych przypadkach, fakturowane. W stosownych przypadkach do opłat i wypłat dodaje się podatek VAT według obowiązującej stawki. Opóźnienia lub inne nieprzewidziane problemy, nad którymi usługodawca nie ma kontroli i które są poza jego kontrolą, mogą skutkować dodatkowymi opłatami, które mogą podlegać dodatkowej fakturze. Usługodawca zobowiązuje się poinformować kupującego o tych opóźnieniach i / lub problemach, gdy tylko one wystąpią, aby mógł z nim ocenić konsekwencje. Faktury będą wystawiane zgodnie ze świadczonymi usługami i wydatkami poniesionymi tymczasowo oraz w momencie ich realizacji. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury wystawiane są co miesiąc. Płatność faktur jest należna: po otrzymaniu.

Późne kary
Zgodnie z prawem wszelkie opóźnienia w płatnościach zobowiązują usługodawcę do naliczania kar za zwłokę. Stopę opóźnień w karach ustala się na podstawie stopy minimalnej, tj. 3-krotności prawnej stopy procentowej; ponadto spóźniony dłużnik będzie musiał zapłacić dostawcy ryczałtowe odszkodowanie za koszty odzyskania w wysokości 40 euro; ponadto dostawca będzie uprawniony do zawieszenia wykonania usług, dopóki pełna zapłata niezapłaconej faktury bez tego niewykonania nie będzie mogła zostać uznana za przypadającą mu.

Artykuł 9 – Warunki i terminy płatności


Zasady

Płatności za zamówienie dokonuje się za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bankowego kupującego. Kupujący musi podać swoje dane bankowe w podanym miejscu i potwierdzić ten wpis, dodając swój komputerowy RIB jako załącznik do formularza zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia zarządzania zamówieniami i wszelkimi dostawami w przypadku odmowy autoryzacji płatności od oficjalnie akredytowanych organów lub w przypadku braku płatności.

Usługodawca w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania dostawy lub honorowania zamówienia od nabywcy, który nie zrealizował w pełni lub częściowo poprzedniego zamówienia lub z którym zarządzany jest spór o płatność . Usługodawca ustanowił procedurę weryfikacji zamówienia mającą na celu upewnienie się, że nikt nie korzysta z danych bankowych innej osoby bez ich wiedzy. W ramach tej weryfikacji nabywca może zostać poproszony o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną usługodawcy kopii dokumentu tożsamości oraz dowodu adresu. Zamówienie zostanie zatwierdzone dopiero po otrzymaniu i weryfikacji przez usługodawcę wysłanych części.

Termin płatności
Cena jest płatna w całości i jednorazowo, po otrzymaniu. Ten okres zostanie podany na fakturze przesłanej kupującemu.

Opóźniona płatność
Każde opóźnienie w płatności spowoduje natychmiastową spłatę wszystkich kwot należnych usługodawcy przez nabywcę, bez uszczerbku dla wszelkich innych działań, które usługodawca byłby uprawniony wnieść jako taki przeciwko nabywcy .

Artykuł 10 – Czasy reakcji


Z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub w okresach zamknięcia wyraźnie ogłoszonych na stronie głównej witryny, czasy reakcji będą, w granicach dostępności usługodawcy, wskazane poniżej. Czas realizacji liczony jest od daty rejestracji zamówienia wskazanej w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

W przypadku usług świadczonych we Francji terminem jest ten sam dzień roboczy, licząc od dnia następującego po dniu, w którym kupujący złożył zamówienie.

W przypadku opóźnienia dostawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu. W związku z tym kupujący nie może dochodzić żadnych roszczeń.

Jeśli usługodawca nie jest w stanie wykonać usługi, kupujący zostanie o tym poinformowany jak najszybciej i będzie mógł anulować swoje zamówienie. Kupujący będzie miał wówczas możliwość zażądania zwrotu zapłaconych kwot najpóźniej w ciągu 30 dni od ich zapłaty.

Artykuł 11 – Metody realizacji


Wdrożenie rozpoczyna się dopiero po potwierdzeniu płatności przez organizację bankową dostawcy.

Jest on dostarczany w terminie określonym w formularzu zamówienia, od otrzymania przez usługodawcę formularza zamówienia.

W przypadku niezgodności z warunkami płatności określonymi powyżej sprzedawca może zawiesić lub anulować usługę.

Usługa jest świadczona pod adresem wskazanym przez kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący musi zapewnić jego dokładność. Każda podróż z czystą stratą usługodawcy z powodu niepoprawnego lub niepełnego adresu zostanie zafakturowana kupującemu. Kupujący może, na jego żądanie, uzyskać przesłanie faktury na adres rozliczeniowy, a nie na adres dostawy, zatwierdzając opcję podaną w tym celu w formularzu zamówienia.

Kupujący dołoży starań, aby zapewnić dostęp do usługodawcy, w szczególności jeśli nie jest on osobiście obecny w dniu świadczenia usługi.

Koniec usługi spowoduje koniec dokumentu interwencyjnego. Kupujący musi wskazać na tym dokumencie oraz w formie odręcznych rezerwacji, opatrzonych podpisem, wszelkie anomalie dotyczące usługi lub warunków jej realizacji.

Weryfikację uważa się za przeprowadzoną po podpisaniu przez nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną dokumentu zakończenia interwencji.

Artykuł 12 – Obowiązki usługodawcy


Zobowiązania usługodawcy stanowią zobowiązanie do środków, po zakończeniu których usługi będą świadczone w ścisłej zgodności z obowiązującymi profesjonalnymi zasadami, a także, w stosownych przypadkach, tylko zgodnie z warunkami umowy. Aby to zrobić, usługodawca powierzy do wykonywania usług specjalistów posiadających umiejętności wymagane do zapewnienia ich osiągnięcia zgodnie ze standardami jakości.


Artykuł 13 – Obowiązki kupującego


Aby ułatwić prawidłowe wykonanie usług, kupujący wyraża zgodę na:

dostarczanie usługodawcy kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji i dokumentów bez konieczności sprawdzania ich kompletności lub dokładności;
podejmować decyzje na czas i uzyskiwać niezbędne zatwierdzenia linii;
wyznaczenie korespondenta wyposażonego w uprawnienia decyzyjne;
w celu zapewnienia dostępności kluczowych kontaktów i korespondenta przez cały czas świadczenia usług;
do bezpośredniego powiadamiania usługodawcy o wszelkich możliwych trudnościach związanych z wykonywaniem usług.

Artykuł 14 – Informacje i promocja

Kupujący rozpoznaje i akceptuje:

że strony mogą, o ile druga strona wyraźnie nie zażąda inaczej, korespondować lub przekazywać dokumenty pocztą elektroniczną krążącą w Internecie;
że żadna ze stron nie sprawuje kontroli nad pojemnością, niezawodnością, dostępem lub bezpieczeństwem tych wiadomości e-mail;
że usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub szkody spowodowane utratą, opóźnieniem, przechwyceniem, przekierowaniem lub zmianą poczty elektronicznej spowodowanej przez jakikolwiek fakt. Zasadniczo strony zgadzają się przestrzegać przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów prawa 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Dotyczących przetwarzania danych, plików i swobód.

Artykuł 15 – Własność intelektualna


W przypadku, gdy jedna z rekomendacji dostawcy lub użycie przedmiotów dostarczonych zgodnie z jedną z jego rekomendacji dotyczy użycia towarów, modeli, rysunków, fotografii itp. będący przedmiotem praw własności intelektualnej należących do stron trzecich, usługodawca poinformuje nabywcę o istnieniu tych praw i konsekwencjach ich wykorzystania. Następnie do kupującego i na jego wyłączną odpowiedzialność należy podjęcie wszelkich środków umożliwiających korzystanie z takich praw, w szczególności poprzez negocjowanie na własny rachunek praw użytkowania na warunkach takich, że dostawca jest w stanie to zrobić. mają pierwszeństwo dla celów świadczeń.

Na szczególne potrzeby usług usługodawca może używać lub opracowywać oprogramowanie, w tym arkusze kalkulacyjne, dokumenty, bazy danych i inne narzędzia komputerowe.

W niektórych przypadkach pomoce te mogą zostać udostępnione kupującemu i na żądanie. W zakresie, w jakim narzędzia te zostały opracowane specjalnie na potrzeby usługodawcy i bez uwzględnienia własnych potrzeb nabywcy, są one udostępniane kupującemu w bieżącym okresie obowiązywania umowy i bez żadnej gwarancji dołączone, miejsce jednorazowego użytku; nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane ani przekazywane stronom trzecim, w całości ani w części. To tymczasowe postanowienie nie pociąga za sobą przeniesienia praw ani gwarancji, niezależnie od tytułu, na korzyść kupującego lub osoby trzeciej.

Dostawca zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i interesy w:

 • oryginalne elementy występujące w pracy, dokumentach, notatkach, konsultacjach, opiniach, wnioskach lub innych aktach proceduralnych itp. świadczone jako część usług, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i wszelkie inne związane z nimi prawa własności intelektualnej;
 • wszystkie metody, procesy, techniki, opracowania i know-how, niezależnie od tego, czy są włączone do usług, lub które usługodawca musiałby opracować lub zapewnić w ramach usług.
  Nabywca może, bez ograniczeń geograficznych, bezpłatnie i nieodwołalnie używać wewnętrznie i na czas ochrony praw autorskich elementy zaprojektowane przez usługodawcę i zintegrowane z jego dziełem. Kupujący zobowiązuje się nie dystrybuować, wprowadzać na rynek, a bardziej ogólnie udostępniać lub przyznać się do korzystania z tych samych osiągnięć, a bardziej ogólnie przyznać korzystanie z tych samych elementów stronom trzecim bez zgody dostawcy.

  Żadna ze stron nie może wymieniać ani używać nazwy, nazwy, marek i logo lub innych nazw, handlowych lub nie, drugiej strony bez jej uprzedniej pisemnej zgody. W drodze odstępstwa od powyższego usługodawca może korzystać z nazwy, nazwy, marek i logo nabywcy w trakcie trwania umowy w zakresie, który jest absolutnie niezbędny do wykonania usług, w tym propozycje kolejnych usług. Ponadto nabywca upoważnia usługodawcę, pod koniec świadczenia usług, do podania swojego imienia / nazwiska jako odniesienia oraz do dołączenia do tej oferty, w razie potrzeby, ogólnego opisu wykonanych usług.

  Artykuł 16 – Dokumenty


  Dostawca zachowa oryginalne dokumenty, które zostały mu przekazane, i zwróci je kupującemu, na jego żądanie. Wszystkie dokumenty, dane lub informacje dostarczone przez kupującego pozostaną jego własnością.

  Usługodawca zachowa kopię jedynych dokumentów niezbędnych do utworzenia jego akt roboczych.

  Dokumenty robocze przygotowane w ramach usług stanowią naszą własność i są objęte tajemnicą zawodową.


  Artykuł 17 – Niezależność


  W przypadku pojawienia się konfliktu interesów lub problemu niezależności podczas świadczenia usług, usługodawca niezwłocznie poinformuje kupującego i poszuka z nim rozwiązania najlepiej dopasowanego do sytuacji w zgodność z obowiązującymi przepisami. W szczególności, jeśli modyfikacja przepisów lub standardów zawodowych uniemożliwiła usługodawcy kontynuowanie jego usług, udostępni kupującemu wynik usług, a także wszystkie dokumenty niezbędne do ich finalizacji, w tym jego dokumenty w warunek ułatwiający wniesienie oskarżenia przez stronę trzecią.

  Artykuł 18 – Odpowiedzialność usługodawcy


  Całkowita odpowiedzialność usługodawcy i jego współpracowników za wszelkie naruszenia, zaniedbania lub wady zauważone podczas świadczenia usług będzie ograniczona do wysokości opłat uiszczanych za dane usługi, w celu pokrycia roszczenia dowolnego rodzaju (w tym odsetki i koszty), niezależnie od liczby powództw, powołanych fundacji lub stron sporu.

  Niniejsze postanowienie nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała, ani do jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której prawo zabrania wyłączania lub ograniczania.

  Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku udowodnionej winy lub zaniedbania i ogranicza się do bezpośrednich szkód, z wyłączeniem wszelkich szkód pośrednich jakiegokolwiek rodzaju.

  Ponadto usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

 • w następstwie awarii lub wady produktu lub usługi, których dostawa lub dostawa nie leży w zakresie jego odpowiedzialności lub ewentualnych podwykonawców;
 • w przypadku faktów i / lub danych, które nie wchodzą w zakres usług i / lub które nie stanowią ich rozszerzenia;
 • w przypadku wykorzystania wyników usług dla obiektu lub w kontekście innym niż ten, w którym interweniował, nieprawidłowe wdrożenie zaleceń lub nieuwzględnienie zastrzeżeń usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za swoje ubezpieczyciele ani za szkody pośrednie, utratę zysków lub utratę szansy lub oczekiwanych zysków, ani za konsekwencje finansowe jakichkolwiek powództw osób trzecich przeciwko nabywcy.

Artykuł 19 – Gwarancja


Usługodawca gwarantuje kupującemu wszelką niezgodność usług oraz wszelkie ukryte wady wynikające z wad w projekcie lub świadczeniu tych usług, z wyłączeniem wszelkich zaniedbań lub winy kupującego.

W każdym razie, w przypadku gdy usługodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gwarancja usługodawcy byłaby ograniczona do kwoty podatku zapłaconego przez nabywcę z tytułu świadczenia usług.


Artykuł 20 – Zbywalność i podwykonawstwo


Dostawca zastrzega sobie prawo do przypisania całości lub części świadczenia usług usługodawcom spełniającym te same wymagania kwalifikacyjne.

Jeżeli usługa wymaga specjalnych umiejętności technicznych, usługodawca poinformuje nabywcę o możliwości podzlecenia jej części. Podwykonawca będzie wówczas interweniował na wyłączną odpowiedzialność usługodawcy i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o których dowie się podczas świadczenia usług.

Artykuł 21 – Reklamacje


Wszelkie reklamacje, zarówno polubowne, jak i prawne, związane ze świadczeniem usług muszą być składane w ciągu jednego roku od zakończenia świadczenia usługi.


Artykuł 22 – Prawo do odstąpienia od umowy


Kupujący jest profesjonalnym nabywcą w ramach i na potrzeby swojego zawodu, nie ma potrzeby stosowania prawa do odstąpienia przewidzianego w kodeksie konsumenta.


Artykuł 23 – Siła wyższa


Wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające wykonanie w normalnych warunkach ich zobowiązań, są uważane za podstawę do zwolnienia z zobowiązań stron i skutkują ich zawieszeniem.

Strona powołująca się na powyższe okoliczności musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu i zniknięciu.

Uznaje się za siłę wyższą wszelkie fakty lub okoliczności, których nie można się oprzeć, poza stronami, nieprzewidywalne, nieuniknione, niezależne od woli stron i którym nie można temu zapobiec, pomimo wszelkich uzasadnionych wysiłków. Wyraźnie uważane za siłę wyższą lub przypadkowe przypadki, oprócz tych zwykle utrzymywanych przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów: blokowanie środków transportu lub dostaw, trzęsienia ziemi, pożary, burze, powodzie, błyskawica, zamknięcie sieci telekomunikacyjnych lub trudności specyficzne dla sieci telekomunikacyjnych zewnętrznych dla klientów.

Strony spotkają się, aby zbadać wpływ wydarzenia i uzgodnić warunki, na których będzie kontynuowana realizacja umowy. Jeżeli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, te ogólne warunki mogą zostać rozwiązane przez stronę poszkodowaną.

Artykuł 24 – Częściowa walidacja


Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków ogólnych zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie zgodnie z prawem, rozporządzeniem lub w następstwie ostatecznego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i ich zakres.


Artykuł 25 – Brak rezygnacji


Fakt, że jedna ze stron nie twierdzi, że druga strona nie wywiązała się z któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach, nie może być interpretowany w przyszłości jako zrzeczenie się obowiązku w pytaniu.


Artykuł 26 – tytuł


W przypadku trudności z interpretacją któregokolwiek z tytułów pojawiających się na początku klauzul i któregokolwiek z nich, tytuły zostaną uznane za nieistniejące.

Artykuł 27 – Ochrona danych osobowych

Informacje zebrane

Dane osobowe gromadzone na tej stronie są następujące:

 • otwarcie konta: podczas tworzenia konta użytkownika, jego nazwa; Imię; adres e-mail; Numer telefonu ; adres ;
 • połączenie: gdy użytkownik łączy się ze stroną internetową, ta ostatnia rejestruje w szczególności swoje nazwisko, imię, połączenie, użycie, lokalizację i dane dotyczące płatności;
 • profil: korzystanie z usług świadczonych na stronie internetowej umożliwia wypełnienie profilu, który może zawierać adres i numer telefonu;
 • płatność: w ramach płatności za produkty i usługi oferowane na stronie internetowej rejestruje dane finansowe dotyczące rachunku bankowego lub karty kredytowej użytkownika;
 • komunikacja: gdy strona internetowa służy do komunikowania się z innymi członkami, dane dotyczące komunikacji użytkownika są tymczasowo przechowywane;
 • pliki cookie: pliki cookie są używane w związku z korzystaniem z witryny. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone od użytkowników są wykorzystywane do świadczenia usług internetowych, ulepszania ich i utrzymywania bezpiecznego środowiska. Mówiąc dokładniej, zastosowania są następujące:

 • dostęp i korzystanie z witryny przez użytkownika;
 • zarządzanie działaniem i optymalizacja strony internetowej;
 • organizacja warunków korzystania z usług płatniczych;
 • weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przesyłanych przez użytkownika;
 • oferować użytkownikowi możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami strony internetowej;
 • wdrożenie pomocy dla użytkownika;
 • personalizacja usług poprzez wyświetlanie reklam na podstawie historii przeglądania użytkownika, zgodnie z jego preferencjami;
 • zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania (złośliwego oprogramowania) oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
 • zarządzanie wszelkimi sporami z użytkownikami;
 • wysyłanie informacji handlowych i reklamowych, zgodnie z preferencjami użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępniane firmom zewnętrznym w następujących przypadkach:

 • gdy użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług strona internetowa kontaktuje się z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi zawarła umowę;
 • kiedy użytkownik publikuje publicznie dostępne informacje w wolnych obszarach komentarzy na stronie internetowej;
 • gdy użytkownik upoważnia witrynę internetową osoby trzeciej do dostępu do swoich danych;
 • gdy witryna korzysta z usługodawców w celu świadczenia usług wsparcia, reklamy i płatności dla użytkowników. Dostawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika w ramach świadczenia tych usług i mają umowny obowiązek korzystania z nich zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych personel;
 • jeżeli wymaga tego prawo, strona internetowa może przesyłać dane w celu udzielenia odpowiedzi na skargi skierowane przeciwko stronie internetowej oraz w celu przestrzegania procedur administracyjnych i sądowych;
 • jeżeli strona internetowa jest zaangażowana w proces łączenia, nabywania, zbywania aktywów lub postępowania upadłościowego, może być wymagane przekazanie lub udostępnienie całości lub części jej aktywów, w tym danych osobowych. W takim przypadku użytkownicy zostaną poinformowani, zanim dane osobowe zostaną przekazane stronie trzeciej.

Bezpieczeństwo i poufność

Witryna wdraża środki organizacyjne, techniczne, programowe i fizyczne w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w celu ochrony danych osobowych przed zmianami, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Należy jednak zauważyć, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, a strona internetowa nie może zagwarantować bezpieczeństwa transmisji lub przechowywania informacji w Internecie.

Realizacja praw użytkownika

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych użytkownicy mają prawa wymienione poniżej, z których mogą skorzystać, składając wniosek na następujący adres: support@tattoocontact.com

 • Prawo dostępu: mogą skorzystać z prawa dostępu, aby poznać dane osobowe ich dotyczące. W takim przypadku przed wdrożeniem tego prawa strona internetowa może zażądać dowodu tożsamości użytkownika w celu zweryfikowania jego dokładności.
 • Prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane na stronie internetowej są nieprawidłowe, mogą poprosić o aktualizację informacji.
 • Prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą poprosić stronę internetową o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami przewidzianymi w RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych zgodnie z założeniami przewidzianymi w RODO.
 • Prawo do przenoszenia: mogą zażądać, aby strona internetowa przekazała im dane osobowe, które zostaną im przekazane w celu przesłania ich na nową stronę internetową.

Ewolucja tej klauzuli

Witryna zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w tej klauzuli dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji niniejszej klauzuli o ochronie danych osobowych witryna zobowiązuje się opublikować nową wersję na swojej stronie. Witryna powiadomi również użytkowników o zmianie pocztą elektroniczną, co najmniej 15 dni przed datą wejścia w życie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami nowego brzmienia klauzuli ochrony danych osobowych, ma możliwość usunięcia swojego konta.

Artykuł 28 – Prawo właściwe

Te ogólne warunki podlegają stosowaniu prawa francuskiego. Są napisane w języku francuskim. W przypadku tłumaczenia na jeden lub więcej języków, w przypadku sporu rozstrzygający będzie tylko tekst francuski.

Strony postanawiają szukać polubownego rozwiązania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć ze świadczenia usług.

Jeśli tego nie uczynią, strony przedłożą spór właściwemu sądowi gospodarczemu.