Polityka Prywatności tattoocontact

FC CONSULTING, zaniepokojony prawami osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania oraz dążąc do przejrzystości wobec swoich klientów, wdrożył politykę obejmującą wszystkie te zabiegi, cele przez nich realizowane, a także środki działania dostępne dla osób fizycznych, aby mogły one jak najlepiej wykonywać swoje prawa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.cnil.fr/

Kontynuacja nawigacji na tej stronie oznacza bez zastrzeżeń akceptację poniższych warunków użytkowania.

Wersja online niniejszych warunków użytkowania jest jedyną możliwą do wyegzekwowania przez cały czas korzystania z witryny i do czasu zastąpienia jej przez nową wersję.

Artykuł 1 – Informacje prawne


1.1 Witryna (zwana dalej „witryną”):

Tattoocontact

1.2 Wydawca (zwany dalej „wydawcą”):

FC CONSULTING SASU z kapitałem 500 €

z siedzibą: 102 BD DE VERDUN 94120 FONTENAY SOUS BOIS

reprezentowany przez Fabiena CREZE, jako CEO

zarejestrowany w RCS pod numerem 849 430 848

adres e-mail: support@tattoocontact.com

1.3 Host (dalej „host”):

Gospodarzem Tattoocontact jest DIGITAL OCEAN, którego główna siedziba znajduje się.

1.4 Inspektor ochrony danych (DPO):

Inspektor ochrony danych: Fabien CREZE, support@tattoocontact.com, jest do Twojej dyspozycji w przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną twoich danych osobowych.

Artykuł 2 – Dostęp do strony


Dostęp do strony i korzystanie z niej są zastrzeżone wyłącznie do użytku osobistego. Wyrażasz zgodę na nieużywanie tej witryny oraz zawartych w niej informacji lub danych w celach komercyjnych, politycznych, reklamowych oraz w jakiejkolwiek formie komercyjnego namawiania, w szczególności do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail.

Artykuł 3 – Treść witryny


Wszystkie marki, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy, animowane lub nie, sekwencje wideo, dźwięki, a także wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być użyte do obsługi tej strony, a bardziej ogólnie wszystkie elementy powielone lub użyte na stronie są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej.

Są pełną własnością wydawcy lub jego partnerów. Wszelkie powielanie, reprezentowanie, wykorzystanie lub adaptacja, w jakiejkolwiek formie, całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy jest surowo zabroniona. Fakt, że wydawca nie wszczyna postępowania po uzyskaniu wiedzy o tych nieautoryzowanych zastosowaniach, nie oznacza akceptacji tych zastosowań i zrzeczenia się oskarżenia.


Artykuł 4 – Zarządzanie miejscem


W celu właściwego zarządzania witryną wydawca może w dowolnym momencie:

– zawieszać, przerywać lub ograniczać dostęp do całości lub części strony, rezerwować dostęp do strony lub do niektórych części strony, do określonej kategorii użytkowników Internetu;

– usunąć wszelkie informacje, które mogłyby zakłócić jego działanie lub które są sprzeczne z prawem krajowym lub międzynarodowym;

– zawiesić witrynę w celu kontynuowania aktualizacji.

Artykuł 5 – Obowiązki


Wydawca nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku awarii, awarii, trudności lub przerwy w działaniu, uniemożliwiając dostęp do strony lub jednej z jej funkcji.

Materiał połączenia z witryną, z której korzystasz, ponosi pełną odpowiedzialność. Musisz podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony swojego sprzętu i własnych danych, w szczególności przed atakami internetowymi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za witryny i dane, z którymi się konsultujesz.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku postępowania sądowego przeciwko tobie:

– z powodu korzystania z witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet;

– z powodu niezgodności z niniejszymi warunkami ogólnymi.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone tobie, stronom trzecim i / lub Twojemu sprzętowi w wyniku połączenia lub korzystania z witryny i zrzekasz się wszelkich działań przeciwko niemu.

Jeśli wydawca miałby być przedmiotem postępowania polubownego lub prawnego z powodu korzystania z witryny, może zwrócić się przeciwko tobie w celu uzyskania odszkodowania za wszystkie szkody, kwoty, przekonania i koszty, które mogą wyniknąć z Tej procedury.

Artykuł 6 – Linki hipertekstowe

Utworzenie przez użytkowników wszystkich linków hipertekstowych do całości lub części witryny jest dozwolone przez wydawcę. Każdy link musi zostać usunięty na żądanie wydawcy.

Wszelkie informacje dostępne poprzez link do innych stron nie są publikowane przez wydawcę. Wydawca nie ma żadnych praw do treści zawartych we wspomnianym linku.


Artykuł 7 – Gromadzenie i ochrona danych

Twoje dane są gromadzone przez FC CONSULTING.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); uznaje się za możliwą do zidentyfikowania osobę, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do nazwiska, numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej określonych elementów, specyficznych dla jego fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społeczny.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone na stronie, są głównie wykorzystywane przez wydawcę do zarządzania relacjami z tobą i, jeśli to konieczne, do przetwarzania twoich zamówień.

Zebrane dane osobowe są następujące:

– nazwisko i imię

– adres

– Adres mailowy

– numer telefonu

– dane finansowe: w ramach płatności za produkty i usługi oferowane na Platformie rejestruje dane finansowe dotyczące karty kredytowej użytkownika.

Inspektor ochrony danych: Fabien CREZE, support@tattoocontact.com, jest do Twojej dyspozycji w przypadku wszelkich pytań związanych z ochroną twoich danych osobowych.

Artykuł 8 – Prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia z nich danych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych użytkownicy mają następujące prawa:

prawo dostępu: mogą skorzystać z prawa dostępu, poznać dane osobowe ich dotyczące, pisząc na adres e-mail wymieniony poniżej. W takim przypadku przed wdrożeniem tego prawa platforma może zażądać dowodu tożsamości użytkownika w celu zweryfikowania jego dokładności;
prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane przez platformę są niedokładne, mogą zażądać aktualizacji informacji;
prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą żądać od Platformy ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami przewidzianymi w RODO;
prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych zgodnie z założeniami określonymi w RODO;
prawo do przenoszenia: mogą zażądać, aby platforma przekazała im dane osobowe, które przekazali, w celu przesłania ich na nową platformę.
Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod następującym adresem:

102 BD DE VERDUN 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

Lub pocztą elektroniczną na adres:

support@tattoocontact.com

Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: Fabien CREZE, support@tattoocontact.com, który jest do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną twoich danych osobowych.

Do każdego wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego podpisanego dokumentu tożsamości i podać adres, pod którym wydawca może skontaktować się z wnioskodawcą. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Okres jednego miesiąca może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożoność wniosku i / lub liczba wniosków.

Ponadto, a od czasu ustawy nr 2016-1321 z 7 października 2016 r. Osoby, które sobie tego życzą, mają możliwość zorganizowania losu swoich danych po ich śmierci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie CNIL: https://www.cnil.fr/.

Użytkownicy mogą również złożyć skargę do CNIL na stronie CNIL: https://www.cnil.fr.

Zalecamy skontaktowanie się z nami przed złożeniem skargi w CNIL, ponieważ jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby rozwiązać problem.

Artykuł 9 – Wykorzystanie danych

Dane osobowe gromadzone od użytkowników są wykorzystywane do świadczenia usług Platformy, ulepszania ich i utrzymywania bezpiecznego środowiska. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy między użytkownikiem a platformą. Mówiąc dokładniej, zastosowania są następujące:

– dostęp i korzystanie z Platformy przez użytkownika;

– zarządzanie działaniem i optymalizacja platformy;

– wdrożenie pomocy dla użytkowników;

– weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przesyłanych przez użytkownika;

– personalizacja usług poprzez wyświetlanie reklam zgodnie z historią przeglądania użytkownika, zgodnie z jego preferencjami;

– zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania (złośliwego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania) oraz zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem;

– zarządzanie wszelkimi sporami z użytkownikami;

– wysyłanie informacji handlowych i reklamowych, zgodnie z preferencjami użytkownika;

– organizacja warunków korzystania z usług płatniczych.

Artykuł 10 – Polityka zatrzymywania danych

Platforma przechowuje dane przez czas niezbędny do świadczenia usług lub pomocy.

W zakresie uzasadnionym koniecznym lub wymaganym do wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub stosowania naszych warunków, możemy również zachować niektóre z twoich informacji, jeśli to konieczne, nawet po zamknięciu konta. lub że nie musimy już świadczyć Ci naszych usług.

Artykuł 11 – Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępniane firmom zewnętrznym wyłącznie w Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:

– gdy użytkownik korzysta z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług platforma kontaktuje się z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi zawarła umowę;

– gdy użytkownik publikuje, w wolnych obszarach komentarzy Platformy, informacje dostępne publicznie;

– gdy użytkownik upoważnia stronę internetową osoby trzeciej do dostępu do swoich danych;

– gdy platforma korzysta z usług dostawców w celu świadczenia pomocy użytkownikom, reklamy i usług płatniczych. Dostawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika w ramach świadczenia tych usług i mają umowny obowiązek korzystania z nich zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych. osobisty charakter;

– jeżeli wymaga tego prawo, platforma może przekazywać dane w celu podjęcia działań w związku ze skargami złożonymi przeciwko platformie i przestrzegania procedur administracyjnych i sądowych.

Artykuł 12 – Oferty handlowe

Możesz otrzymywać oferty handlowe od wydawcy.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez partnerów wydawcy do poszukiwań komercyjnych, jeśli nie chcesz, wyślij e-mail na następujący adres: support@tattoocontact.com.

Jeśli podczas przeglądania witryny uzyskujesz dostęp do danych osobowych, musisz powstrzymać się od gromadzenia danych, wszelkiego nieuprawnionego użycia i wszelkich działań, które mogłyby stanowić atak na życie prywatne lub reputację ludzi. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 13 – Pliki cookie

Co to jest ciasteczko?

„Plik cookie” lub znacznik to plik elektroniczny umieszczony na terminalu (komputer, tablet, smartfon itp.) I czytany na przykład podczas przeglądania strony internetowej, czytania wiadomości e-mail, instalowania lub korzystanie z oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od rodzaju używanego terminala (źródło: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la -prawo).

Przeglądając tę ​​stronę, „ciasteczka” firmy odpowiedzialnej za daną stronę i / lub firmy zewnętrzne mogą zostać umieszczone na twoim terminalu.

Podczas pierwszego przeglądania tej strony pojawi się baner objaśniający na temat korzystania z plików „cookie”. W związku z tym, kontynuując przeglądanie, klient i / lub potencjalny klient zostaną uznani za poinformowanych i zaakceptowali użycie wspomnianych plików „cookie”. Udzielona zgoda będzie ważna przez okres trzynastu (13) miesięcy. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Wszystkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do monitorowania wielkości, rodzaju i konfiguracji ruchu za pomocą tej witryny, opracowania jej projektu i układu oraz do innych celów administracyjnych i planowania, a bardziej ogólnie w celu poprawy usług. które oferujemy.

Na tej stronie znajdują się następujące pliki cookie:

Pliki cookie Google:

– Google Analytics: pozwala zmierzyć odbiorców strony;
– Menedżer tagów Google: ułatwia wdrażanie tagów na stronach i pozwala zarządzać tagami Google;
– Google Adsense: agencja reklamowa Google wykorzystująca strony internetowe lub filmy z YouTube jako wsparcie dla swoich reklam;
– Google Dynamiczny remarketing: umożliwia oferowanie dynamicznych reklam na podstawie poprzednich wyszukiwań;
– Google Adwords Conversion: narzędzie do monitorowania kampanii reklamowych AdWords;
– DoubleClick: Reklamowe pliki cookie Google do dystrybucji banerów.

Pliki cookie na Facebooku:

– Facebook Connect: umożliwia identyfikację przy użyciu konta Facebook;
– Wtyczki społecznościowe Facebook: umożliwia polubienie, udostępnianie i komentowanie treści za pomocą konta Facebook;
– Facebook Custom Audience: umożliwia integrację z odbiorcami Facebooka.

Żywotność tych plików cookie wynosi trzynaście miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania, zarządzania i usuwania plików „cookie” w dowolnej przeglądarce, zapraszamy do skorzystania z następującego linku: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les -tools-do opanowania ich.

Artykuł 14 – Fotografie i przedstawienie produktów


Zdjęcia produktów towarzyszące ich opisowi nie są umowne i nie wiążą wydawcy.


Artykuł 15 – Prawo właściwe


Niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu francuskiemu i podlegają jurysdykcji sądów w głównej siedzibie wydawcy, z zastrzeżeniem podziału konkretnej jurysdykcji wynikającej z określonego prawa lub tekstu regulacyjnego.


Artykuł 16 – Skontaktuj się z nami


W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji o produktach prezentowanych na stronie lub dotyczących samej strony, możesz zostawić wiadomość pod następującym adresem: support@tattoocontact.com.